תנאי שימוש באתר הרשת המקצועית

עדכון אחרון: 3 מרץ 2021

משתמש יקר, השימוש באתר הרשת המקצועית – זירות דיגיטליות, בתכנים המוצגים בו ובמערכת”citylinks” המשמשת להפעלתו הינו בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 1. טרם השימוש באתר עליך לקרוא תנאים אלה בעיון.
 2. בעצם הכניסה והשימוש באתר זה הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן וכי הינך מסכים.ה לכל התנאים המפורטים בהם.
 3. באשר לכל הנוסחים המופיעים בתקנון ובאתר – מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
 4. כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

כללי

 1. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: “המשתמש”) ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 2. בעלי אתר citylinks.co.il ו/או עובדיהם ו/או כל אדם מטעמם (להלן: “מפעילי האתר”) לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא יישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
 3. מובהר בזאת כי התכנים והמידע המופיע באתר לרבות מאמרים, מדריכים מקצועיים, תקצירי פסקי דין, מסמכים, תשובות מנהלי הפורומים, הודעות, עצות, חוות דעת, תמונות, סרטוני וידאו או כל מצג אחר המופיע באתר (להלן “תכנים“) אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם או המלצה על עורך דין או כל נותן שירותים באתר. ייתכן ובתכנים חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על התכנים בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות.
 4. משתמש המעלה תכנים לאתר מעניק למפעילי האתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתכנים אלו כל שיידרש לפי שיקול דעתם הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלו התכנים לאתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתכנים, אלא אם תוכח התרשלות מפעילי האתר בביצוע חובותיהם הנובעות מתנאי שימוש אלה וכל הסכמה אחרת בין המשתמש ובין מפעילי האתר.
 1. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שהתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג’.
 2. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. מפעילי האתר אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. מפעילי האתר אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.
 3. תיתכן אפשרות שבתכנים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שמפעילי האתר עושים כל שביכולתם לוודא את איכות, אמינות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים באתר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן, מפעילי האתר לא יהיו אחראים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית (“לינק”) או בכל דרך אחרת, והם לא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
 4. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר בכל הנוגע לשימוש ע”י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 1. ידוע למשתמש כי התכנים הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות ונכונות. כן ידוע למשתמש כי נכונות התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ”י הצורך.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לגורם המקצועי הרלוונטי למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.
 3. בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי יועץ ו/או חוות דעת על היועץ ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם באתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.
 4. מפעילי האתר ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בתכנים המפורסמים בהם.
 5. הפרת זכויות יוצרים – מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל הפרה של כל חוק הנובע מתכנים שנוצרו על ידי משתמשים או כל שימוש, העתקה או פרסום מחדש של תכנים שפורסמו באתר. מפעילי האתר אינם יכולה לפקח על כל התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.
 6. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש מהם לפי חוק, כמו גם על זכותם לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר תכנים שלפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר פוגעים בעליל או מפרים תנאי מתנאי הסכם זה.
 7. הפרת חוק או זכויות יוצרים היא באחריות הגורם המפר בלבד, ועשויה להביא למחיקה לאלתר של המשתמש או התכנים שהעלה או תגובה מטעמו. כל נזק שייגרם כתוצאה מהתנהגות שאינה הולמת הינו באחריות המשתמש עצמו. מפעילי האתר לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו
 8. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
 9. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר- לרבות השם citylinks.co.il, עיצוב האתר, תכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי האתר או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.
 10. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.
 11. מובהר בזאת כי מפעילי האתר אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה או במקרה בו לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות האינטרנט ללא פגישת ייעוץ אישית עם יועץ המתמחה בתחום.
 12. האתר מאפשר פנייה לצורך יעוץ אל המפרסמים באתר. האחריות בגין השימוש באפשרות פניה ליועץ לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תהיה על מפעילי האתר כל אחריות לכך.
 13. מובהר בזאת כי אין להשתמש בפורומים באתר למטרות פרסום מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. על משתמש אשר מעוניין לפרסם לפנות אל מפעילי האתר ולקבל מהם אישור בכתב לפרסם באתר. למען הסר ספק פרסום באמצעות המייל או טלפון דרך האתר עלול לגרום נזקים כבדים, משתמש המפרסם ללא אישור יתבע לדין.
 14. אין לראות בתשובות למשתמש באמצעות מפעילי האתר ו/או מטעם יועצים שקיבלו את השאלה להתייחסותם, משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו ולמשתמש לא תהיה האפשרות לעשות שימוש כזה או אחר בתשובה זו ולטעון לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם לו עקב שימוש זה.
 15. אין לראות בתשובות או בהופעת יועץ באתר המלצה לפעולה ע”י יועץ זה או אחר או להימנע מפעולה.
 16. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם יועץ זה או אחר, או עם יועץ שהשאלה הועברה להתייחסותו, ו/או בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד מפעילי האתר .
 17. המשתמש מתחייב בזה לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.
 18. המשתמש, שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי האתר ו/או מטעם יועצים שקיבלו את השאלה להתייחסות, הכל לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש, שואל השאלה, במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לאתר.
 19. תנאי השימוש באפשרות זו באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש באפשרות זו כדי לפגוע ו/או לגרוע בכל דרך שהיא מתנאי השימוש הכלליים באתר המפורטים לעיל.
 20. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:
  • תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
  • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו’.
  • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.
  • תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.
  • תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.
  • המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.
  • כריית מידע באמצעות אלגוריתם ו/או תוכנת מחשב ו/או כל צורה אחרת אסורים בהחלט ומהווים הפרה של תנאי השימוש.
 1. מפעילי האתר יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשתמשים או צד ג’ כלשהו.
 2. מפעילי האתר יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר למנויים אשר עברו על מי מהאיסורים שפורטו לעיל.
 3. מפעילי האתר יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרמו כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

סמכות שיפוטית

 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.